Obchodné podmienky SK

Obchodné podmienky pre internetový obchod www.laffe.cz

Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

Kontaktné údaje

Predávajúci:

Sídlo spoločnosti:

LAFFE s.r.o.
Chudenická 1059/30
Hostivař, 102 00 Praha 10
vedená na Mestskom súde v Prahe,
spisová značka C 347257

IČO: 10721860

 

Sklad:

Hlavní nádraží 308

397 01 Písek

 

Telefon: +420 775030615

E-mail: info@laffe.cz

 

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho bezodkladne reagovať, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

 

1. Úvodné ustanovenia a informácie

1.1

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.laffe.cz, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.laffe.cz (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Súčasťou obchodných podmienok sú aj informácie zverejnené na webovej stránke.

1.3

Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Dojednania obchodných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami na webových stránkach.

1.4

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a to v znení účinnom ku dňu jej uzavretia.

1.5.

Informácie o tovare a cene uvádzané na webových stránkach a iných formách (napr. tlačovinách) predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

1.6.

Predávajúci nepožaduje žiadne ďalšie poplatky za tovar v závislosti od spôsobu platby, okrem dobierkového.

1.7.

Fotografie uvedené na webových stránkach sú ilustratívneho charakteru.

1.8.

Predávajúci sprístupňuje návody na použitie alebo všeobecné rady na prípravu predávaného tovaru v elektronickej podobe pred uzavretím zmluvy, najmä pri tovare, kde je to účelné a vhodné na rozhodnutie kupujúceho o kúpe.

 

2. Užívateľský účet

2.1

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a znemožniť jeho použitie treťou osobou a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.3

Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.4

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručený v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3

Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho

3.5

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.6.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím objednávky (akceptáciou). Objednávka je prijatá odovzdaním tovaru prvému dopravcovi alebo odoslaním správy kupujúcemu o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie v prevádzke predávajúceho. Všetko, čo si strany kúpnej zmluvy poskytnúť pred prijatím objednávky, sa považuje za zálohu.

3.7

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi uvedenými na webových stránkach.

4.2

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3

Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru.

4.4

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Niektoré produkty majú nastavené maximálne možné zľavy, ktoré nemožno už ďalej žiadnou akciou znížiť.

4.5.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Kupujúci súhlasí s vystavením a zaslaním účtenky elektronickou formou.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1

S výnimkou prípadov upravených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) či o iných prípadov, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo emailom na info@laffe.cz.

5.2

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu zaslaný alebo odovzdaný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.3

Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutý. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Ustanovenie § 1833 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknuté.

 

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1

Spôsob prepravy a dodania tovaru volí kupujúci v objednávke. Podmienky prepravy a dodania sú uvedené na webových stránkach.

6.2

Predávajúci je povinný buď sám alebo prostredníctvom dopravcu dodať tovar na miesto dodania a kupujúci je povinný ho na mieste dodania prevziať.

6.3

Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní ani v primeranej dodatočnej lehote určenej predávajúcim, kúpna zmluva sa od začiatku ruší a predávajúci je oprávnený po kupujúcom požadovať poplatok za uskladnenie a správu objednávky vo výške až 120 Sk (slovom: sto dvadsať korún českých). Toto dojednanie nebráni stranám uzavrieť napr. výmenou elektronickej korešpondencie novú kúpnu zmluvu s rovnakým predmetom plnenia.

6.4

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

 

7. Práva z chybného plnenia

7.1

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ust. § 2099 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.2

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar je v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

7.3

V prípade, že má tovar pri prevzatí kupujúcim vadu, patrí kupujúcemu práva z vadného plnenia podľa ust.

8. Reklamácia

8.1.

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku.

Reklamácia je vykonaná v okamihu zaslania emailu na info@laffe.cz a spätného potvrdenia o prijatí reklamácie. Do predmetu emailu je nutné napísať „reklamáciu“ a číslo reklamovanej zásielky. Do tela emailu je nutné popísať problém a prípadne pridať fotografiu.

8.2.

Reklamácia je prednostne predávajúcim vybavená výmenou tovaru za nový alebo opravou opraviteľnej časti.

8.3.

Kupujúci je povinný preukázať na vyžiadanie nákup tovaru (dostačujúca je kópia elektronickej objednávky). Lehota na vybavenie reklamácie beží od potvrdenia obdržania reklamačného emailu alebo dodania tovaru predávajúcemu do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

8.4.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.

8.5.

 

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

8.6.

U oprávnenej reklamácie patrí kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

 

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

9.3

Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.4

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9.5

Ak nie je tovar prevzatý kupujúcim od predávajúceho do 1 mesiaca od vytvorenia objednávky a uhradenia, je objednávka stornovaná a peniaze zaslané späť na účet kupujúceho.

 

10. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

10.1

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, užívateľské informácie o jeho správaní vo webovom rozhraní, nastavenie využívaných programov, správanie na internete a tzv. cookies (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“) a to na marketingové a obchodné účely predajcu a tretích osôb.

10.2

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretej osobe.

10.3

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii na webovej stránke, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. .

10.4

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.5

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

10.6

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10.8

Působnost dozorového a dohledového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, na který se může kupující obrátit při porušení ochrany jeho osobních údajů prodávajícím.

10.9

V podrobnostech jsou podmínky zpracování osobních údajů a nakládání s nimi zpracováno v dokumentu Zásady pro zpracování osobních údajů účinného od 25. 5. 2018 a zveřejněného na webových stránkách prodávajícího.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv uzavřených dle těchto obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2 120 00, IČO: 000 20 859, internetová adresa: www.coi.cz. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo kupujícího obrátit se na orgány dohledu a státního dozoru.

11.2

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu písemně v listinné podobě. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.3

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.4

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7.2021

 

AKCE: doprava zdarma při nákupu nad 500Kč!